Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Goleniowie

TEKST JEDNOLITY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 244/2012 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.12.2012r.

D Z I A ł I

P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie.

2. Postanowienia regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie .

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 1. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Goleniów,

 2. Kierowniku Domu - rozumie się przez to Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy,

 3. Domu - rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy,

 4. Uczestnikach - rozumie się przez to osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie,

 5. Statucie - rozumie się przez to Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie.

§ 3.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Goleniów, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Dom działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586),

 7. innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych,

 8. statutu Domu,

 9. programu działalności Domu,

 10. niniejszego regulaminu.

§ 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Domu jest Burmistrz.

§ 5. 1. Domem kieruje Kierownik Domu.

2 . Dom jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

3. Dom ma siedzibę w Goleniowie przy ulicy Pocztowej 13.

§ 6. Zadania Domu określa Statut.

§ 7. System kancelaryjny oraz klasyfikację rzeczową akt Domu regulują odrębne przepisy.

D Z I A Ł II

O r g a n i z a c j a D o m u

§ 8. 1. Domem kieruje Kierownik Domu, który reprezentuje Dom na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3. Kierownik Domu kieruje pracą Domu przy pomocy pracowników Domu.

4. Kierownik Domu wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza i ponosi przed nim odpowiedzialność.

Z a d a n i a o s ó b z a t r u d n i o n y c h w D o m u

§ 9. 1. Do zadań Kierownika Domu w szczególności należy:

 1. tworzenie organizacyjnych i materialno - technicznych warunków działalności Domu celem realizacji jego zadań,

 2. realizacja zadań związanych z zapewnieniem należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 3. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Domu, kontrola i ocena pracy pracowników,

 4. ustalenie Regulaminu Organizacyjnego Domu i Regulaminu Pracy Domu oraz zakresu obowiązków dla pracowników Domu,

 5. wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, zarządzeń wewnętrznych i instrukcji) regulujących funkcjonowanie Domu,

 6. inspirowanie przedsięwzięć społecznych w zakresie środków pozabudżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie Domu,

 7. prowadzenie polityki kadrowej, zapewniającej należyty dobór kadry, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami,

 8. sporządzanie planów rozwoju w obszarze działania,

 9. wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych na funkcjonowanie i realizację innych zadań Domu oraz składanie informacji z ich wykorzystania,

 10. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawa,

 11. reprezentowanie Domu na zewnątrz,

 12. zapewnienie realizacji obowiązujących aktów prawnych i wynikających z nich zadań,

 13. opracowywanie projektu budżetu Domu,

 14. układanie planu urlopów dla zapewnienia normalnego toku pracy, podpisywanie wniosków urlopowych dla pracowników z poszczególnych działów,

 15. zatrudnianie i szkolenia dla pracowników,

 16. planowanie niezbędnych środków finansowych i gospodarowanie posiadanymi środkami w ramach budżetu zatwierdzonego dla Domu,

 17. współpraca z księgowym sprawującym obsługę finansową Domu,

 18. składanie Burmistrzowi żądanych informacji i sprawozdań,

 19. przedkładanie Burmistrzowi propozycji rozwoju placówki oraz wdrażanie ich po uzyskaniu akceptacji,

 20. dbanie o stan urządzeń i sprzętu,

 21. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i remontami placówki,

 22. organizowanie pracy Domu w zakresie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, opiekuńczej, wychowawczej
  i obsługowej,

 23. organizowanie i udział w pracy zespołu wspierająco-aktywizującego składającego się z pracowników Domu, którego zadaniem jest tworzenie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących dla każdego uczestnika, omówienie i ocena realizacji planów,

 24. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z różnymi podmiotami, które mogą współpracować z Domem w celu lepszego zaspokojenia potrzeb Uczestników,

 25. nadzór nad dokumentacją prowadzoną przez pracowników Domu m.in. dziennik obecności, dzienniki zajęć terapeutycznych, indywidualne plany wspierająco-aktywizujące, dokumentacja indywidualna Uczestników, roczne plany pracy pracowni, itp.,

 26. inicjowanie i umożliwianie szkolenia pracownikom oraz dbałość o stałe metodyczne wzbogacanie pracy , a także krytyczne podejście do stosowanych metod,

 27. stała współpraca z rodzicami/ opiekunami Uczestników,

 28. przyjmowanie opłat za obiady i usługi Uczestników,

 29. zakładanie akt dla Uczestników, w których znajduje się m.in. wniosek o skierowanie do Domu, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w Domu, informacja o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i inne,

 30. sporządzanie umów związanych z dodatkową działalnością Domu, w tym m.in.: przygotowywania posiłków, wynajmu pomieszczeń.

2. Dla znakowania akt Kierownik Domu używa symbolu K D

§10.1. Księgowy wykonuje zadania powierzone przez Kierownika Domu i ponosi przed nim odpowiedzialność.

2. Do zadań Księgowego w szczególności należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Domu,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. opracowywanie projektu budżetu Domu,

 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych,

 6. sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych,

 7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Struktura organizacyjna Domu

§ 11. W skład Domu wchodzą, używając przy znakowaniu spraw symbolu literowego:

 1. Dział Terapeutyczny Domu - symbol D T D

 2. Dział Administracyjny Domu (finansowo - księgowy, organizacyjny i spraw pracowniczych) - symbol D A D

.

D Z I A Ł III

F u n k c j o n o w a n i e D o m u

Funkcjonowanie Domu określają:

 1. Statut Domu,

 2. Regulamin Organizacyjny Domu,

 3. Program Działalności Domu,

 4. Plany pracy Domu na każdy rok.

Szczegółowe zakresy działania poszczególnych działów

Dział Terapeutyczny Domu

§ 11. Do zakresu działania działu w szczególności należy:

 1. realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez Uczestników czynności życia codziennego, zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego,

 2. umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego Uczestników,

 3. organizowanie czasu pobytu Uczestników z uwzględnieniem ich zainteresowań indywidualnych poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalno - oświatowych.

 4. podejmowanie działań zmierzających do integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym,

 5. współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami/opiekunami Uczestników.

6) rehabilitację i terapię zajęciową,

7) dostęp do kultury i rekreacji,

8) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z różnymi podmiotami, które mogą współpracować z Domem w celu

lepszego zaspokojenia potrzeb Uczestników,

9) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,

10) sumienne prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

 1. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem,

 2. przygotowywanie corocznej archiwizacji dokumentów na swoim stanowisku pracy,

 3. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw uczestników,

 4. prowadzenie ewidencji uczestników,

 5. prowadzenie list obecności uczestników,

 6. prowadzenie dzienników dokumentujących pracę zespołu wspierająco-aktywizującego,

 7. prowadzenie indywidualnej dokumentacji uczestnika,

 8. pisanie indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących dla każdego uczestnika,

 9. pisanie rocznych planów pracy,

 10. inspirowanie przedsięwzięć społecznych w zakresie środków pozabudżetowych przeznaczonych na

funkcjonowanie Domu.

Dział Administracyjny (finansowo - księgowy, organizacyjny i spraw pracowniczych)

§ 12. Do zakresu działania działu w szczególności należy:

 1. opracowywanie projektu budżetu Domu oraz koordynacja czynności z tym związanych,

 2. opracowywanie szczegółowego podziału budżetu,

 3. bieżąca analiza realizacji budżetu oraz wnioskowanie niezbędnych zmian w budżecie,

 4. prowadzenie rachunkowości budżetu i ewidencji majątku Domu,

 5. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

 6. przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji,

 7. wyjaśnianie różnic w dokumentacji rachunkowej,

 8. sporządzanie sprawozdawczości z realizacji budżetu,

 9. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne sekcje,

 10. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem,

 11. przygotowywanie corocznej archiwizacji dokumentów,

 12. naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów i innych należności wynikających ze stosunku pracy pracownikom Domu, oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych, a także prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

w zakresie kadr:

 1. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem pracownika do pracy,

 2. prowadzenie oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych,

 3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansowania i nagradzania pracowników Domu,

 4. prowadzenie dokumentacji w zakresie zawierania umów i prowadzenie ewidencji prac zleconych,

 5. prowadzenie spraw z zakresu emerytur i rent pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych: przyjmowanie wniosków, terminowe załatwianie i przesyłanie ich do ZUS,

 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

 7. prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem i dokształcaniem zawodowym pracowników,

 8. prowadzenie ewidencji pieczątek i stempli, a także ewidencji pieczątek skasowanych,

 9. kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,

 10. kierowanie pracowników na szkolenia z zakresu bhp,

 11. kierowanie pracowników na szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności,

 12. wystawianie delegacji pracownikom,

 13. opisywanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur otrzymanych za przeprowadzone badania profilaktyczne i szkolenia,

 14. sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystyczno - analitycznych,

 15. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników Domu,

 16. sporządzanie dokumentów związanych z ustaniem zatrudnienia,

 17. prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie dyscypliny pracy pracowników.

w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej,

 2. nadzór nad archiwum zakładowym,

 3. przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyczerpujących informacji, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,

 4. przyjmowanie przesyłek przekazywanych drogą pocztową i sprawdzanie prawidłowości zaadresowania oraz stan opakowania /zwłaszcza przesyłki polecone i wartościowe/,

 5. prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej,

 6. potwierdzanie otrzymania pism na żądanie składającego pismo,

 7. przekazywanie korespondencji do osób odpowiedzialnych za załatwienie sprawy,

 8. przygotowywanie do wysłania korespondencji i przesyłek,

 9. potwierdzanie wysłania pisma poprzez wpis do rejestru korespondencji wychodzącej i na kopii pisma wraz
  z datą jego wysłania,

 10. zlecanie napraw i remontów, m.in.: sprzętu biurowego, kserokopiarki, urządzeń sanitarnych, sieci energetycznej, innych zauważonych usterek,

 11. zaopatrywanie w środki higieniczno - sanitarne oraz niezbędny sprzęt p/poż,

 12. dbałość o aktualną informację wizualną Domu,

 13. przyjmowanie zamówień na zakup materiałów biurowych od pracowników Domu w zakresie uzasadnionych potrzeb, dokonywanie zakupów tych materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Domu
  i księgowym,

 14. zaopatrywanie Domu w niezbędne materiały biurowe, formularze, druki oraz oszczędne gospodarowanie nimi /zgodnie z ustawą o finansach publicznych/,

 15. uzupełnianie wyposażenia apteczki,

 16. współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie w zakresie pomieszczeń Domu,

 17. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

 18. prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

 19. prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

D Z I A Ł IV

R e g u l a c j e w e w n ę t r z n e

Zasady współpracy

§ 13. Współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleniowie w zakresie działań na rzecz uczestników Domu.

Zadania wspólne pracowników

§ 14. Pracownicy Domu mają obowiązek:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej,

 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia,

 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

 6. wykonywać zadania z należytą starannością,

 7. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,

 8. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,

 9. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 10. przestrzegać przepisów oraz zasad bhp.

Zasady zastępstw

§ 15.1. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika Domu zastępstwo obejmuje pracownik wyznaczony przez Kierownika Domu. Wykonuje on zadania powierzone przez Kierownika Domu i ponosi przed nim odpowiedzialność.

2. Do zadań pracownika posiadającego zastępstwo w szczególności należy:

 1. pełnienie zastępstwa i reprezentowanie Domu na zewnątrz podczas nieobecności Kierownika Domu,

 2. zapewnienie w powierzonym zakresie kompleksowych rozwiązań problemowych wynikających z zadań Domu,

 3. organizacja i koordynacja pracy pracowników Domu,

§ 16.1. W czasie planowanej nieobecności Kierownika Domu, zastępuje go wyznaczony przez Kierownika Domu pracownik Domu.

2. W razie innej nieobecności Kierownika Domu oraz w przypadku niemożności wykonywania zastępstwa przez pracownika, o którym mowa w pkt 1 Kierownika Domu zastępuje pracownik wyznaczony przez Burmistrza.

§ 17. Kierownik Domu odpowiada za zorganizowanie zastępstw nieobecnych pracowników, tak aby nie zakłócić normalnego toku pracy.

Podległość służbowa, aprobata i podpisywanie pism

§ 18. Bezpośrednio Kierownikowi Domu podlegają wszyscy pracownicy Domu, Księgowy oraz inni pracownicy.

§ 19.1. Do podpisu Kierownika Domu zastrzega się:

 1. zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje, umowy,

 2. pisma i materiały kierowane do: Rady, Burmistrza, organów administracji rządowej i samorządowej, organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach wymagających wystąpienia Kierownika Domu, redakcji czasopism, odpowiedzi na skargi i wnioski przyjęte osobiście oraz pisma i materiały dotyczące spraw organizacyjnych.

2. Księgowy podpisuje dokumenty w zakresie uprawnień wynikających z przepisów szczególnych,

3. Terapeuci podpisują sporządzone plany pracy, plany wspierająco-aktywizujące i notatki służbowe.

§ 20. Projekty pism zastrzeżonych do podpisu Kierownika Domu powinny być parafowane na kopii przez pracownika sporządzającego pismo.

Prawa i obowiązki uczestników

§ 21. Każdy uczestnik Domu powinien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem Uczestnika Domu i stosować się do jego zapisów.

D Z I A Ł V

P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e

§ 22. Interpretacji przepisów Regulaminu Organizacyjnego dokonuje Kierownik Domu.

§ 23. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie jego ustalenia.

§ 24. Strukturę organizacyjną Domu przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 25. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Dulewicz 17-07-2017 13:32:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dulewicz 17-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Edyta Dulewicz 17-07-2017 13:32:42