Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut

 

 

 

STATUT

Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586),

 7. innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych,

 8. niniejszego statutu.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o:

1) Domu - rozumie się przez to Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Goleniowie,

4) Kierowniku Domu - rozumie się przez to Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Goleniowie,

5) Gminie - rozumie się przez to Gminę Goleniów,

 1. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Goleniów,

 2. Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Goleniowie,

 3. Uczestnikach - rozumie się przez to osoby biorące udział w zajęciach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Goleniowie.

 

§ 3. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2.Dom nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 4. Obszar działania Domu obejmuje teren Gminy .

 

§ 5. Środowiskowy Dom Samopomocy ma siedzibę w Goleniowie przy ulicy Wojska Polskiego 28.

 

§ 6. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Domu jest Burmistrz.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA DOMU

 

§ 7.1. Celem głównym funkcjonowania Domu jest rewalidacja i rehabilitacja uczestników, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie. Podstawą działania Domu jest organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej mającej na celu usamodzielnienie i aktywizację życiową, społeczną i zawodową uczestników w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem oraz potencjałem lokalnej społeczności Gminy.

2. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonych usług powinny być odpowiednio dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

 

§ 8. Zakres działania Domu określają:

1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

 1. uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza.

 

§ 9. Dom realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym w § 8 statutu.

 

§ 10. Dom w zakresie świadczonych usług może współpracować z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 11. Dom realizując zadania pomocy społecznej, może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je uczestnikom.

 

§ 12. 1. Dom jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Osoby te muszą być w stanie zrozumieć, reagować i wykonywać proste polecenia, być samodzielne w wykonywaniu czynności z zakresu higieny osobistej, nie charakteryzować się zachowaniami agresywnymi i zamieszkiwać na terenie Gminy. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są osoby z innych gmin.

 1. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.

 2. Pobyt w Domu następuje za zgodą zainteresowanego.

 

§ 13. Zadaniem Domu jest zapewnienie oparcia społecznego dla osób upośledzonych umysłowo poprzez świadczenie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb tych osób.

 

§ 14. Celem Domu jest:

 1. realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez Uczestników czynności życia codziennego,

 2. umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego Uczestników,

 3. organizowanie czasu pobytu Uczestników z uwzględnieniem ich zainteresowań indywidualnych poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych i kulturalno - oświatowych,

 4. podejmowanie działań zmierzających do integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym,

 5. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami Uczestników.

 

§ 15. Dom w szczególności zapewnia:

1) rehabilitację i terapię zajęciową,

 1. dostęp do kultury i rekreacji,

 2. poradnictwo i opiekę psychiatryczną,

 3. bezpieczne i higieniczne warunki pobytu,

 4. co najmniej jeden posiłek dziennie.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE DOMEM

 

§ 16. 1. Domem kieruje Kierownik Domu, który reprezentuje Dom na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

2. Kierownika Domu zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3. Kierownik Domu kieruje pracą Domu przy pomocy pracowników Domu.

 1. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Kierownika Domu, zastępstwo obejmuje pracownik Domu posiadający uprawnienia udzielone przez Burmistrza na wniosek Kierownika Domu.

 

§ 17. 1. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnia się odpowiednio do potrzeb - pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Kierownik Domu jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Kierownik Domu i pracownicy zatrudnieni w Domu powinni posiadać kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 18.Wynagrodzenie pracowników Domu ustala się na podstawie regulaminu wynagradzania sporządzonego
w oparciu o aktualne przepisy w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

§ 19. Organizację wewnętrzną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza na wniosek Kierownika Domu.

 

§ 20. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA DOMU

 

§ 21. Majątek Domu jest własnością Gminy i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

 

§ 22. 1. Dom prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych
z budżetu Wojewody i z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.

2. Dom rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

 

§ 23.1. Obsługa finansowo-księgowa Domu prowadzona jest przez Księgowego Domu.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy, sporządzany przez Kierownika Domu na podstawie budżetu Gminy.

3. W planie finansowym Domu w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady lub zarządzeń Burmistrza.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Dulewicz 17-07-2017 13:32:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dulewicz 17-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Edyta Dulewicz 07-12-2018 11:27:48